Óvodai beiratkozás

2019. május 08- 09- én az alábbi időpontokban
 

május 08. szerda               07,00 - 17,00
 
május 09. csütörtök           08,00 - 16,00
 
 
 
 
 Helye: Csemete Óvoda  1182. Budapest Üllői út 681.

 
Szükséges iratok
 
- Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat), és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-Gyermek TAJ kártyája

- Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 
 

Abban az esetben  ha a család nem a Csemete óvoda körzetében él, mindkét szülő aláírása szükséges a nyomtatványokon. A nyomtatványok letölthetők a letöltendő dokumentumoknál.


 Az óvodakötelezettségről

 

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 Az óvodába a 2019-2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek.

(A 2016. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2020. szeptember 1-től kezdődik.)

  Az óvodai felvételről

 A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának jegyzőjének címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani.

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket.

  Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 A Felmentési kérelmeket  az önkormányzat jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

 Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2019. május 9.

 
Kérjük a gyerekeket is hozzák magukkal a beiratkozásra!
 
Mindenkit szeretettel vár a Csemete Óvoda!

Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu