Óvodai beiratkozás
 

 
 
Felvételi eljárás rendje

A szülő/gondviselő - figyelemmel a járványügyi helyzetre - elsősorban elektronikus úton intézi a 2021. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltő, óvodaköteles korú gyermek beíratását. A jelentkezési lap a Bp18 Egyesített Óvoda honlapjáról (http://bp18ovoda.hu/) tölthető le.

A jelentkezési lapot 2021. május 3. és 2021. május 5. között kell kitölteni, ezzel a szülő/gondviselő eleget tesz a beíratási kötelezettségének. Az elektronikus úton történő ügyintézés esetén a szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
A szükséges dokumentumok a Rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében:
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő/gondviselő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, valamin
  • a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Amennyiben a szülő/gondviselő semmilyen módon nem tudja a beiratkozást elektronikus úton intézni, ezt telefonon 2021. április 26-ig jeleznie kell a Bp18 Egyesített Óvoda központjában a +36 20 270 3302-es, vagy a +36 1 290 8263-as telefonszámon. A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az intézmény beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan és erről értesíti a szülőt/gondviselőt, akinek az adott időpontban személyesen lesz lehetősége beíratni gyermekét. Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a beiratkozáskor kell bemutatnia.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beiratkozásra megjelölt időszak - 2021. május 3-5. - után beérkező jelentkezések a 2021. május 5-ig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek feldolgozásra a fennmaradó szabad férőhelyek függvényében.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a Szakértői Bizottság által kijelölt óvoda veszi fel a szülő/gondviselő jelentkezése alapján.
Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III.01.) EMMI rendelet 2.§-a szabályozza a nemzetiségi óvodába való jelentkezés feltételeit. Német nemzetiségi nevelést folytató óvodák a kerületben: 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott:
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Cseperedő Tagóvodája – Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Cseperedő      (1184 Budapest, Építő utca 5.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Kisvackor Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentimrei Mitgliedskindergarten Kisvackor      (1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Lurkó-liget Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Lurkó-liget     (1182 Budapest, Dráva utca 34/b)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Vackor Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentimrei Mitgliedskindergarten Vackor      (1188 Budapest, Csolt utca 4.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vándor Óvoda - Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Vándor (1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.)
Nem önkormányzati fenntartásban:
Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány által fenntartott „OVI” Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda - Deutscher Nationalitäter Stiftungs Kindergarten  (1188 Budapest, Zrínyi u. 44/b)
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetének jegyzéke a https://bp18.hu/intezmenyek/ovodak linken érhető el.
Az óvodai beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető kiraly.marian@bp18.hu vagy az ovodaijelentkezes.bp18@gmail.com e-mail címen, valamint a +36 1 296 1420-as, illetve a +36 20 270 3302-es telefonszámon.
A Bp18 Egyesített Óvoda a gyermek felvételéről szóló döntését 2021. június 4-ig teszi közzé honlapján és a helyben szokásos módon a tagintézményekben, illetve értesíti a szülőt/gondviselőt az általa megadott elérhetőségek egyikén.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§).
A 2021/2022. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda).

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

                                  

A szülő - tárgyév május 25. napjáig írásban benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben kijelölt lakóhely szerinti illetékes szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján a Kormányhivatal követi nyomon a 3. életévét betöltött gyermekek óvodakezdését is.
A napi négy órában óvodai foglalkozásra kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bekezdés). Az erre vonatkozó űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda/tagóvoda vezetőjét.
                   
               
 
                Mindenkit szeretettel vár a Csemete Óvoda!

Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu